2016-03-28 18:32 #0 av: Loris M

SPSM (Specialpedagogiska skolmyndighet) har tagit fram värderingsverktyg för tillgänglig utbildning för att underlätta förskolors och skolors praktiska arbete med att göra bl.a. den sociala, fysiska och pedagogiska miljön mera tillgänglig för alla barn och elever. Bakgrunden är att den 1:a januari 2015 skärptes diskrimineringslagen och numera klassas bristfällig tillgänglighet i alla skolformer (gäller lokaler såväl som undervisning) som diskriminering.

Det som menas med tillgänglighet är:

"Tillgänglighet är de förutsättningar som krävs för att alla barn och elever ska kunna vara delaktiga i en inkluderande skolverksamhet. Tillgänglighet är ett begrepp som beskriver hur väl en organisation, verksamhet, lokal eller plats fungerar för barn och elever oavsett funktionsförmåga./.../Tillgänglighet i förskola och skola handlar bland annat om att tänka igenom vilka individuella behov som finns i gruppen. Utifrån det kan lokaler anpassas och utnyttjas på ett medvetet sätt i undervisningen så att:

  • barn och elever upplever delaktighet och social trygghet
  • läromedel och utrustning är tillgängliga och lokalerna framkomliga samtidigt som de inbjuder till lärande"

Materialet ".....består av dels en digital del med kartläggning och mall för handlingsplan, dels en handledning." Och finns att ladda ner på SPSM-s hemsida. Materialet kan användas av chefer på organisationsnivå eller av pedagoger på gruppnivå. Med hjälp av materialet värderar man verksamheten som bygger på kriterier från forskning, beprövad erfarenhet samt styrdokument. 

Kartläggningsmaterial för förskolan hittar ni HÄR. Materialet kan fyllas i direkt på nätet eller skrivas ut. 

Exempel på hur man konkret kan arbeta med materialet

"Klass 4 d på Alviksskolan i Stockholm är på jakt efter hinder i den egna skolan. Hur lätt är det att ta sig mellan klassrum i två olika byggnader om man är synskadad, har svårt att gå eller inte kan använda armarna? Dagens övning ingår i lärmaterialet Date som tagits fram av Specialpedagogiska skolmyndigheten och handikappförbunden. Alviksskolan har varit pilotskola och Karolina Schönström är en av de lärare som prövat materialet. 

Det handlar om att förändra elevernas attityd till vad som är normalt. Att flytta fokus och se att det inte är den enskilda människan som är problemet utan miljön runt omkring som är hindrande. Om eleverna får träna på att byta perspektiv så kommer de också att bemöta sina kompisar med större förståelse, tror Karolina Schönström." Källa